Nhông trước CB650F CBR6500

650.000

Đồng giá 2 loại 15 và 16 răng